Informacja o cookies

UWAGA:

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze stron internetowych Giganet wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celach statystycznych.

Czym są pliki „cookies”?

Cookies to niewielka informacja tekstowa, wysyłana przez serwer i zapisywana w urządzeniu końcowym (np. komputerze), która może być odczytana jedynie przez ten serwer. Cookies nie zawierają danych personalnych, ani nie powodują zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i jego oprogramowaniu. Ponadto masz możliwość określenia warunków przechowywania i uzyskania dostępu do Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na Twoim urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi (np. poprzez zmianę ustawień Twojej przeglądarki internetowej).

Zarządzanie plikami „cookies”

Standardowo przeglądarki internetowe pozwalają na zapisywanie plików „cookies”.
Każdy użytkownik internetu może zrezygnować z zapisywania plików "cookies" na swoim urządzeniu oraz usunąć wszystkie zebrane wcześniej informacje.
Szczegółowe informacje o sposobie obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach używanej przeglądarki internetowej.
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Polityka Prywatności stosowana przez GIGANET

 1. Cel powołania Polityki Prywatności.

  Firma GIGANET dąży do zapewnienia nie tylko najwyższej jakości usług telekomunikacyjnych, ale również do zapewnienia wysokiego stopnia ochrony powierzonych jej Danych Osobowych. Niniejsza polityka prywatności dotyczy stron internetowych prowadzonych przez lub na zlecenie GIGANET oraz w wersjach tych serwisów dostępnych za pomocą telefonów komórkowych. Polityka zawiera informacje na temat zasad zbierania, wykorzystania i przetwarzania Danych osobowych. Zasady określone w Polityce Prywatności są zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

 2. Definicje

  Giganet z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kuryłowicza 117b, 32- 031 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000056936, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 679.600,00 zł, w całości wpłacony jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

  Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) jest to osoba powołana przez GIGANET w celu kontrolowania procesu przetwarzania danych osobowych

  Dane osobowe są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, czyli tej, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio.

  Przetwarzanie Danych osobowych są to wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

  Powierzenie przetwarzania Danych osobowych polega na przekazaniu w drodze pisemnej umowy Danych osobowych innemu podmiotowi, który realizuje cele określone przez GIGANET.

  Udostępnienie danych osobowych polega na przekazaniu danych innemu podmiotowi, który realizuje własne cele.

 3. Okres przetwarzania Danych osobowych

  Dane Osobowe Abonentów GIGANET przetwarzane są przez okres nie dłuższy, niż czas zakreślony przepisami prawa, w tym Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (dalej „Prawo Telekomunikacyjne”).Cel i zakres zbierania danych.

  GIGANET przetwarza Dane osobowe niezbędne do świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz procesu rekrutacji w ramach aktualnych ofert pracy GIGANET. Zakres zbieranych danych oparty został o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Prawa Telekomunikacyjnego oraz został dostosowany do celu, dla którego są one wykorzystywane. Dbając o prywatność klientów i współpracowników, GIGANET zbiera jedynie minimalne informacje, np. nie przetwarza wizerunków klientów – nie kopiuje dowodów tożsamości.

 4. Zabezpieczenie Danych Osobowych i procesu ich przetwarzania

  GIGANET, jako Administrator Danych osobowych wprowadziła środki techniczne i organizacyjne (tj. –wdrożyła stosowne procedury) mające zapewnić najwyższe bezpieczeństwo powierzonych Danych osobowych.

  GIGANET powołała Administratora Bezpieczeństwa Informacji, który jako organ nadzorująco-kontrolny stoi na straży prawidłowości procesów przetwarzania Danych osobowych.

  Administrator Bezpieczeństwa Informacji jest niezwłocznie informowany o wszelkich naruszeniach (bądź podejrzeniach naruszenia) bezpieczeństwa Danych Osobowych.

  GIGANET szkoli pracowników z zakresu ochrony Danych osobowych, aby każdorazowo zwiększać bezpieczeństwo i ukierunkowywać pracowników na nowo powstające zagrożenia.

  Dostęp do Danych osobowych mają wyłącznie pracownicy, którzy zostali do tego upoważnieni na podstawie stosownego dokumentu wydanego przez Administratora Danych Osobowych.

 5. Uprawnienia Abonenta

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Abonenci posiadają możliwość złożenia w dowolnym czasie zapytania w zakresie przetwarzania swoich Danych osobowych. W szczególności zapytania dotyczyć mogą: rodzaju zarejestrowanych Danych osobowych, celu ich przetwarzania oraz ich wykorzystania / Prawo do uzyskania informacji/.
  Abonent może dokonać zmiany wskazanych danych tj. aktualizować je na obecnie obowiązujące i zgodne ze stanem faktycznym. /Prawo do poprawiania danych/.
  Zgody udzielane przez Abonenta w trakcie trwania umowy lub w momencie jej zawierania są udzielane zawsze wyraźnie i dobrowolnie. W każdym czasie przysługuje Abonentowi prawo do wprowadzenia zmiany w zakresie udzielonej zgody.
  Abonent ma prawo wnieść sprzeciw wobec wykorzystania jego danych osobowych i żądać ich usunięcia lub blokady. Wnioski te będą realizowane jeśli nie będzie przeciwskazań prawnych, przy czym zachowane zostaną ustawowe okresy przechowywania. /Prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych/
  Abonentom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Danych osobowych w ramach prowadzonego marketingu własnych usług GIGANET /Prawo do sprzeciwu na marketing własnych usług/.
  W przypadku stwierdzenia w procesie przetwarzania Danych osobowych naruszenia jego praw lub postanowień niniejszej Polityki, Abonent ma prawo do żądania wyjaśnień. Proces udzielania odpowiedzi koordynuje Administrator Bezpieczeństwa Informacji / Prawo do żądania wyjaśnień i zgłaszania uwag/.

 6. Udostępnianie Danych Osobowych

  GIGANET chroni dane osobowe użytkowników korzystających z jej usług, Tym samym udostępnienie Danych osobowych na rzecz osób trzecich może nastąpić wyłącznie w oparciu o zgodę Abonenta.
  Abonent winien mieć jednak na uwadze fakt, że na mocy art. 180 a ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, GIGANET jako podmiot prowadzący działalność telekomunikacyjną, jest obowiązana do udostępnienia danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną, w tym danych osobowych, na żądanie uprawnionych podmiotów, np. Policji, Prokuratora czy Sądu.

 7. Powierzanie przetwarzania Danych Osobowych.

  GIGANET zleca wykonanie niektórych czynności firmom podwykonawczym. W tym celu powierza przetwarzanie Danych osobowych w oparciu o art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych innemu podmiotowi.
  Podwykonawca któremu powierzono Dane osobowe Abonentów zobligowany jest do stosowania środków bezpieczeństwa, takich samych jakie są wdrożone w GIGANET. Niniejsze działanie ma zapewnić maksymalną ochronę powierzonych w zaufaniu Danych osobowych.

 8. Kontrola przetwarzania Danych osobowych.

  Wszelkie działania kontrolne podejmowane są przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub jego zastępców. Kontrole polegają w szczególności na weryfikacji zgodności przetwarzania Danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przepisami Unii Europejskiej oraz wewnętrznymi regulacjami GIGANET.
  GIGANET dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa powierzonych Danych osobowych.

 9. Zmiana Polityki Prywatności.

  Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona przez GIGANET poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie internetowej www.giganet.info.
  Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 roku.
  Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Polityki Prywatności powinny być kierowane na adres e-mail abi.GIGANET@GIGANET.com.pl lub listownie na adres GIGANET S.A., ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań, z dopiskiem „Polityka prywatności”.